Avís legal

Vosté està accedint a la web de: www.miguiavalencia.com de MI GUIA VALENCIA, Societat mercantil amb domicili a València, C/ Pare Esteban Pernet, 33 – 1ª. 46014 amb NIF 52674972 – G. Aquest lloc web pot ser visitat per qualsevol usuari de forma lliure i gratuïta, sempre que l´ús siga exclusivament pesonal. S´entendrà per “usuari” tota persona física o jurídica que haja accedit a aquest lloc web, subjecte per tant al contingut del present avís legal.
L´usuari deurà utilitzar aquest lloc web i els seus continguts i/o serveis de forma diligent i de conformitat amb el contingut del present Avís legal, axí com la llei, la moral, l´ordre públic i les bones costums. Accedint a aquest lloc web, l´usuari es compromet a acceptar i aplicar els términis del present Avís.

PROPIETAT INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Són propietat de MI GUIA VALENCIA i es troben protegits per les lleis espanyoles tots els drets de propietat intel.lectual i industrial sobre qualsevol contingut d´aquest lloc web, quedant reservada a favor de MI GUIA VALENCIA la seva titularitat exclusiva per a tot el món i durant tota la vida legal dels mateixos. Els tercers titulars de drets de propietat intel.lectual sobre fotografies incloses en aquest lloc web han concedit a MI GUÍA VALENCIA l´autorització per la seua reprodució a disposició per al públic.

S´entenen compresos entre aquestos drets, a mode enunciatius i no limitatius cualsevol dels drets de propietat intel.lectual e industrial sobre aquestos textos, imatges, dibuixos, combinacions de colors, arxius d´audio i/o vídeo, arxius software, botons, marques, logotips, eslògans i dissenys, programes d´ordinador i els seus elements (codi, font, interfaces, aplicacions, desenvolupament del sistema…), axí com l´estructura, diseny, selecció, ordenació i presentació de qualsevol informació i/o contingut en aquest lloc web. Queden expressament prohibides, en tot cas, la reproducció, comunicació pública, distribució, modificació, transformació, supressió, manipulació i qualsevol altra forma d´utilització amb o sense ànim de lucre, de tot o part del lloc web o qualsevol dels seus continguts, sense la previa i expresa autorització per escrit de MI GUIA VALENCIA.